• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/kirsehirlilerdernegi
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905549585399
 • https://www.twitter.com/kirsehirdernegi
 • https://www.instagram.com/kirsehirlilerdernegi
 • https://www.youtube.com/bozkırınsesi
Dünya Kırşehirliler Derneği
  • OZANLAR VE EVLİYALAR DİYARI "KIRŞEHİR" KENTPARK
  • Dünya Kırşehirliler Derneği | Türkiye ve Dünya'nın her yerine hizmetlerine devam.
  • NEŞET ERTAŞ "KIRŞEHİR" demek "BOZLAK" demek
  • Dünya Kırşehirliler Derneği Neşet Ertaş için Var
  • AHİLİK | AHİ EVRAN-I VELİ | ŞEYH EDEBALİ
  • Ahilik Nedir - Ahi Evran-ı Veli Kimdir - Şeyh Edebali Kimdir Kırşehir Değerleri Selçuklu - Osmanlı - Türkiye
Üyelik Girişi
Ana Menü
Site Haritası
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Vatan KARAKAYA

Prof.Dr. Vatan KARAKAYA

Ahi Evran Üniv.Rektörü

Kırşehir Büyükleri
Şeyh Edebali Kimdir ?

Şeyh Edebali 

 Kırşehir

Ahi Evran veiAhilik

Kırşehir

Cacabey ve Medresesi

Kırşehir

Aşıkpaşa ve Türbesi

 Kırşehir

Yunus Emre ve Türbesi

 Kırşehir

Süleyman Türkmani

 Kırşehir

Ahmedi Gülşehri

Kırşehir

Seyfe Gölü

 Kırşehir

Kesik Köprü

  Kırşehir

Hirfanlı Barajı

Kırşehir

Kalehöyük

OZANLARIMIZ
Kırşehir 

Muharrem Ertaş

Kırşehir

Çekiç Ali

 Kırşehir

Hacı Taşan

Kırşehir

Aşık Said

 Kırşehir

Şemsi Yastıman

 Kırşehir

Neşet Ertaş

  Kırşehir

Ekrem Çelebi

  Kırşehir

Bahri Altaş

 Kırşehir

Tufan Altaş

Kırşehir

Kırşehir Ustaları

Kırşehir 

Kaman MehterTakımı

KİŞİSEL SİTELER

Ahi Evran ve Ahilik

AHİ EVRAN ve AHİLİK KÜLTÜRÜ

 

 

Anadolu’da Ahilik esnaf teşkilatının kurucusu olan büyük alim. İsmi Mahmud bin Ahmed el- Hoyi, künyesi Ebül-Hakayık lakabı Nasuriddin ünvanı Nimetullah’tır.

 

Doğum ve ölüm tarihleri kesin bilinmemektedir. Batı Azarbeycan tarafından bulunan Hoy  kasabasında doğmuştur. Ahilik teşkilatının kurucusu olan bu büyük zat zamanın en büyük Alimlerinden Fahreddin-i Razi hazletlerinin derslerine devam ederek çeşitli ilim dallarından zahiri ilimleri öğrenmiş, diğer taraftan da Ahmet Yesevi hazretlerinin talebelerinden tasavvuf ve gönül ilmini almıştır. Kısa sürede manevi olgunluklar ve yüksek derecelere ulaşmış, tevsir, hadis fikıh, kalem ve tıp ilimlerinde derin bir alim ve büyük bir veli olmuştur.

 

İnsanlara kardeşlik ve beraberliği aşılamak için hocası Evhadüddin ile birlikte Anadolu’ya gelmiş, burada hocasının kızı Fatıma Bacı ile evlenmiş ve Anadolu şehirlerini birer birer dolaşmıştır. Bu arada yaklaşan Moğol istilasına karşı da Anadolu halkının metanetinin arttırılmasını ve teşkilatlandırılması için bütün gücüyle çalışmıştır. Hocasının vefat etmesi üzerine yerine geçmiş ve Kayseri’ye yerleşmiştir. Burada debbağık ( Dericilik) yaparak kendi elinin emeği ile geçimini temin etmiş ve halkı irsad etmeye devam etmiştir. Kendisine sorulduğu zaman Debbağlık sanatların en kutsalıdır. Çünkü sabır ve tahammül gerektirir demiştir.

 

Ahi Evran daha çok esnaf ve sanatkarlar tarafından sevilmiştir. Burada hareketle hemen şehir ve kasabalarda kardeşlik manasına gelen Ahilik Teşkilatını kurmuş ve kısa zamanda Anadolu’nun büyük bir bölümünde toplanıp sohbet edebilecekleri, birbirlerinin ilimlerinden istifade edebilecekleri dergahlar yaptırmıştır.

 

Bugünkü manada Esnaf teşkilatı diyebileceğimiz bu kuruluş esnafı bir çatı altında toplamış ve örgütlenmesini sağlamıştır. Bu arada Moğol istilasına karşı halkı uyarmaya ve istiladan kaçanlara yardım etmeye bütün gücüyle destek vermiştir. 

 

 

Onun bu kadar başarılı oluşundan ve çevresinin genişlemesinden rahatsız olanlar Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı yapılan bir olaya adını karıştırarak hapse girmesine neden olmuşlardır. Hapiste kaldığı beş yıl süre içinde Moğollar Kayseri’yi de istila ederek bir çok kişiyi şehit etmişler ve hanımı Fatıma Bacı’yı da esir almışlardır.

 

Bu hadiseden sonra Ahiler Anadolu’nun her yanında Moğollara karşı amansız bir mücadele vermişlerdir.

 

Ahi Evran hapisten çıktıktan sonra Kayseri’ye gitmiş , orada da Kırşehir ( Gülşehir)’e gelerek hayatının sonuna kadar burada kalmıştır. Burada Ahilik Teşkilatını köklendirip geliştirmiştir. Sanat, ticaret ve mesleğin olgun kişilik, Ahlak ve doğruluğun içiçe geçmiş bir alaşımı olan Ahiliği büyük kitlelere benimsetmiştir. Anadolu Türküne alın teri ile geçinme, başı dik, kendine güvenli ve minnetsiz yaşama yeteneği kazandırmış, bu ruhu onlara aşılamıştır. Kısa sürede etrafında fek çok insan toplanmıştır.

 

Ahi Evran-ı Veli’nin 93 yaşında Kırşehir’de vefat ettiği bilinmektedir.

 

Daha sonraları bir kısım ahiler Osmanlı Beyliği’nin emrine koşmuşlar ve üç kıta’a da altı asır at oynatacak olan Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunda önemli rol almışlardır. Mesela bir  Ahi Olan Şelh Edebali kızını Osman Bey’le evlendirmiş ve onlara Ahilik yolunu öğretmiştir.

 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda olduğu kadar yayılıp genişlemesinde de ahilerin çok büyük rolleri olmuştur. Hatta Osmanlı Ordusuna yetecek kadar ayakkabı, kılıç ve kalkan imal ettikleri gibi İmparatorluğun en sıkışık dönemlerinde İran’a olan borçlarını Ahi kooperatifi vasıtasıyla ödemişlerdir.

 

Türk esnafının teşkilatlanması yönünde büyük hizmetler yapan Ahi Evran-ı Veli bütün bu hizmetlerinin yanında bir çok eser de yazmıştır. Araştırmacılar ona ait yirmibir eser tespit etmişlerdir. İşte onlardan bazıları:

 • Metali’ün-iman

 • Tebsrat’ül-Mübtedi ve Tezkiret’ül-Müntehi,

 • Et-Teveccüh’ül-Etemm,

 • Menacih’i Seyfi,

 • Medh-Fakr ve Zamm-i Dünya.

Ahilik, köylere, kasabalara kadar yayılan en küçük teşkilatından en büyüğüne kadar milli birlik ve beraberliği, karşılıklı saygı ve sevgiyi, sosyal dayanışma ve yardımı temel alan ilkeler sayan el birliği, gönül birliği ve kardeşlik havası içinde din ve ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı, köklü, sağlam, düzenli ve milli bir toplum kurmayı amaç bilen tarikat niteliğinde bir kuruluştur. Bu kuruluşa  “ Fütüvvet” adı da veriliyordu. Kendine özgü töreleri ve zaviye adıyla tanınan dernekleri vardı. Üyeleri daha çok meslek sahibi esnaftan kişilerdi. Küçük sanatların gelişip  yayılmasında, sanat erbabının geleneksel kurallara göre yetiştirilmesinde, ekonomik hayatın düzenlenmesinde büyük faydaları görülmüştür.

 

 

Fütüvvet ve Ahilik’in tarihi eski olmakla birlikte, Anadolu’da onun kurulması ya da teşkilatlanmasında Ahi Evran’ın öncülük ettiği söyleniyor ve Ahi Evran bu örgütün piri sayılıyordu.

 

Ahilik, sanat, ticaret ve mesleğin olgun kişilik,ahlak ve doğruluğun iç içe girmiş bir karışımıdır. Ahi diye anılan kişi kesin olarak bir sanat, ticaret  ya da meslek sahibidir. O, bununla beraber olgun, ahlaklı, merhametli, iyilik sever ve her işinde, her davranışında dürüst ve güvenilir bir kişidir.

 

Ahi kelimesi Arapça’dan Türkçe’ye “ kardeş- birader” anlamı ile geçmiş ve Türkçe’de geniş kapsamlı bir kavram haline gelmesinin yanında “ cömert-yiğit” anlamlarını da kazanmıştır. Gerçekten de Ahilik’te cömertlik çok önemli ilkelerdendir.

 

Ahilik; kahramanlık ve dini nitelikler içeren Fütüvvetnamelerin yanında  1000’e yakın düzenleyici kurala sahiptir. Bu kurallar sadece insanın dış dünyasını değil, iç dünyasını da düzenleyecek niteliktedir.

 

Bu çerçeve içindeki düsturlar ise şöyledir:

ELİNİ, SOFRANI, KAPINI  AÇIK TUT.

GÖZÜNÜ, DİLİNİ, BELİNİ BAĞLI TUT.

Ahilik, tasavvufi inançlar içinde hırsızlık ve haramdan uzak durmayı, namuslu olmayı, sır saklamayı, kötü söz söylememeyi telkin eden ahlaki prensipleri yaymış; iyi, doğru ve güzele dönük, kardeşçe yaşama ilkeleriyle Osmanlı Devletinin Sosyal ve Ekonomi düzeninde ilk esnaf teşkilatını kurmuş ve devletin yardımcısı olmuştur. Ahilikte kalfalığa  geçişi sembolize ede8n “ Şed Kuşatma” vardır.

Ahi, birkaç iş ve sanatla değil, yeteneğine en uygun olan tek bir iş veya sanatla uğraşandır. Ahi, doğru olmalı, emeğiyle hak ettiğinden daha fazlasını kazanma yoluna sapmamalıdır. 

 

Ahi, işinin veya sanatının geleneksel pirlerinden, kendi ustasına kadar bütün büyüklere isten bağlanmalı sanatında ve davranışlarında onları örnek almalıdır. Ahi kazancını geçiminden arta kalanını, tümüyle yoksullara ve işsizlere yardımda kullanmalıdır.

 

Bütün Ahilere yönelen düsturların yanı sıra, Ahiliğin, kadınlar kolu olan Bacıyan-ı Rum ( Anadolu Bacıları) için; aşına, işine, eşine sahip ol düsturu ayrıca önem kazanmıştır.

 

Ahilik teşkilatının kurulaması ile şu sonuçlar doğmuştur:  

 

1-Türklerin göçebe hayattan yerleşik  hayata geçişini hızlandırmıştır.

2-Müslüman olmayan yerli halkın elindeki sanat ve ticaret hayatına Türklerin katılması ile , bu konularda canlılık başlamıştır.

3-Türk esnaf ve sanatkarları arasında sıkı işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma duygusu gelişmiş ve iyi ahlak kuralları halk arasında yayılmıştır.

 

Ahilik, kendi kural ve kurumları ile III. Ahmet ( 1703-1730) dönemine dek sürmüştür. 1727 yılında “ Gedik” denen bir sistem uygulanmaya başlanmıştır. Bu tür esnaflık ve sanatkarlık 1867 yılına kadar devam etmiştir. Kırım Harbinden sonra I. Abdülmecid’in ( 1839-1861) 1856’da yayınladığı “ Islahat Fermanı” ile Osmanlı İmparatorluğu’nun bütün uyruklarının her türlü sanat, ticaret ve meslekleri serbestçe  yapabilmeleri kabul edilince 1860 yılında bütün “ Gedik Beratları” iptal edilerek Ahi teşkilatı da sona ermiştir.

 

ŞED TÖRENİ

 

Şed, görünüşte  bir esnaf merasimidir. Anlatmak istediği mana hayatımızı kuşatan ihtiyaç maddelerinin mamul hale getirilişinde, kalite ve standart da muvaffak  olunduğunu, kalite ve standart ölçülerine göre iş yapabilecek bir sanatkarın yetiştiğinin ilanıdır.

 

 

Şed eğitilip yetiştirilen çırakların ustalık icazetini aldıkları törende bellerine bağlanan pamuktan veya yünden yapılmış peştemale verilen addır. Beşe bükülüp üçe katlanan şed hurma yaprağından  örülme tepsi içinde üçe katlanmış seccade ile birlikte törenin başı Ahi Baba’ya sunulur. 

 

Çarup çekme (süpürme), hediye verme, nasihat etme, el öpme törenlerinden sonra hazırlanan şed, usta adayının beline bağlanır mesleğinde kullanacağı aletlerden bazılarıyla sanat sırları verilir.

ÜNAL KAYA - DÜNYA KIRŞEHİRLİLER DERNEK BAŞKANI
ÜNAL KAYA
Gazeteci Yazar
Tv Program Yapımcısı
Dünya Kırşehirliler Dernek Başkanı
ÖZGEÇMİŞİ KİMDİR ?
  https://www.facebook.com/kirsehirlilerdernegi  https://www.twitter.com/kirsehirdernegi https://www.instagram.com/kirsehirlilerdernegi  https://www.youtube.com/bozkırınsesi https://api.whatsapp.com/send?phone=+905549585399

 
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Hava Durumu
Saat

FACEBOOK'ta BİZ
KIRŞEHİR İDARİ YAPISI

Ak Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan


NECMETTİN ERKAN 
KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ
AK PARTİ
 Halkla İlişkiler Binası  
Kat Nolu Banko Oda: 

TEL: 
FAX: 


 

 Kırşehir Milletvekili Dr. Metin İlhan ?

 

DR. METİN İLHAN
KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ
CHP
 Halkla İlişkiler Binası. 
Kat 3 Nolu Banko Oda: 

TEL: 
FAX: Kırşehir Valisi Hüdayar Mete BUHARA

Hüdayar Mete BUHARA
Kırşehir Valisi

Tel : 0386 213 11 25  
Fax: 0386 213 33 97


Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu

Selahattin EKİCİOĞLU
Kırşehir Belediye Başkanı

Tel : 0386 213 10 23 
Fax: 0386 213 44 87
 

 

 

YURT DIŞINDAKİ DERNEKLERİMİZ
 • ABD Kırşehirliler Derneği
  ALMANYA Kırşehirliler
  AVUSTURYA Kırşehirliler
  AVUSTURALYA Kırşehirliler
  BELÇİKA Kırşehirliler
  DANİMARKA Kırşehirliler
  FRANSA Kırşehirliler
  HOLLANDA Kırşehirliler
  İSVEÇ Kırşehirliler
  İSVİÇRE Kırşehirliler
  İTALYA Kırşehirliler
  İSPANYA Kırşehirliler
  NORVEÇ Kırşehirliler
 Kırşehir

Konaklama Mekanları

Kırşehir 

Kaplıcalarımız

 Kırşehir

Gezi Alanları

 Kırşehir

Onix Kırşehir

 

Kaman Cevizi

KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • ADANA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ADIYAMAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AFYONKARAHİSAR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AĞRI KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AMASYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ANKARA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ANTALYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ARTVİN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AYDIN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BALIKESİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BİLECİK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BİNGÖL KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BİTLİS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BOLU KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BURDUR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BURSA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ÇANAKKALE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ÇANKIRI KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ÇORUM KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  DENİZLİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • DİYARBAKIR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • Temsilcimiz
 • Ramazan Doğan 
 • 0542 584 40 06
 • EDİRNE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • ELAZIĞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ERZİNCAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ERZURUM KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ESKİŞEHİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  GAZİANTEP KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  GİRESUN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  GÜMÜŞHANE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  HAKKARİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  HATAY KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ISPARTA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MERSİN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 •  
 • Mersin Kırşehirliler Derneği

 •  
  İSTANBUL KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ

 • İZMİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KARS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KASTAMONU KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KAYSERİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KIRKLARELİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KIRŞEHİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KOCAELİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 •  
 • Gebze Kırşehirliler Derneği
  Tel :
   
  KONYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KÜTAHYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MALATYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MANİSA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KAHRAMANMARAŞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MARDİN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MUĞLA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MUŞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  NEVŞEHİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  NİĞDE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ORDU KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  RİZE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SAKARYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SAMSUN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SİİRT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SİNOP KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SİVAS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TEKİRDAĞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TOKAT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TRABZON KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TUNCELİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ŞANLIURFA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  UŞAK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  VAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  YOZGAT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ZONGULDAK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AKSARAY KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BAYBURT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KARAMAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KIRIKKALE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BATMAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ŞIRNAK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BARTIN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ARDAHAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  IĞDIR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  YALOVA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 •  
 • Yalova Kırşehirliler derneği
  Tel:
   
  KARABÜK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KİLİS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  OSMANİYE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  DÜZCE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • DÜZCE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ

Videolarımız
 Kırşehir
Takvim