• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/kirsehirlilerdernegi
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905549585399
 • https://www.twitter.com/kirsehirdernegi
 • https://www.instagram.com/kirsehirlilerdernegi
 • https://www.youtube.com/bozkırınsesi
Dünya Kırşehirliler Derneği
  • OZANLAR VE EVLİYALAR DİYARI "KIRŞEHİR" KENTPARK
  • Dünya Kırşehirliler Derneği | Türkiye ve Dünya'nın her yerine hizmetlerine devam.
  • NEŞET ERTAŞ "KIRŞEHİR" demek "BOZLAK" demek
  • Dünya Kırşehirliler Derneği Neşet Ertaş için Var
  • AHİLİK | AHİ EVRAN-I VELİ | ŞEYH EDEBALİ
  • Ahilik Nedir - Ahi Evran-ı Veli Kimdir - Şeyh Edebali Kimdir Kırşehir Değerleri Selçuklu - Osmanlı - Türkiye
Üyelik Girişi
Ana Menü
Site Haritası
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Vatan KARAKAYA

Prof.Dr. Vatan KARAKAYA

Ahi Evran Üniv.Rektörü

Kırşehir Büyükleri
Şeyh Edebali Kimdir ?

Şeyh Edebali 

 Kırşehir

Ahi Evran veiAhilik

Kırşehir

Cacabey ve Medresesi

Kırşehir

Aşıkpaşa ve Türbesi

 Kırşehir

Yunus Emre ve Türbesi

 Kırşehir

Süleyman Türkmani

 Kırşehir

Ahmedi Gülşehri

Kırşehir

Seyfe Gölü

 Kırşehir

Kesik Köprü

  Kırşehir

Hirfanlı Barajı

Kırşehir

Kalehöyük

OZANLARIMIZ
Kırşehir 

Muharrem Ertaş

Kırşehir

Çekiç Ali

 Kırşehir

Hacı Taşan

Kırşehir

Aşık Said

 Kırşehir

Şemsi Yastıman

 Kırşehir

Neşet Ertaş

  Kırşehir

Ekrem Çelebi

  Kırşehir

Bahri Altaş

 Kırşehir

Tufan Altaş

Kırşehir

Kırşehir Ustaları

Kırşehir 

Kaman MehterTakımı

KİŞİSEL SİTELER
Av. Dilek Yüksel
Av.dilekyuksel@hotmail.com
MİRASTAN MAL KAÇIRMA (MURİS MUVAZAASI)
17/04/2021

MİRASTAN MAL KAÇIRMA NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI   

 ( MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI)

 

MUVAZAA NEDİR  

Tarafların, üçüncü kişileri aldatmak amacı ile gerçek iradelerine uymayan ve aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan sözleşme yapma konusunda  gizli anlaşmalarına  muvazaa denir. Muvazaada,  tarafların gerçek amacı görünürdeki işlemin sonuç doğurmaması  ve bu yolla  üçüncü kişilerin aldatılmasıdır.

MURİS MUVAZAASI  (MİRASTAN MAL KAÇIRMA)

Muris muvazaası , miras hukukuna özgü nispi bir muvazaa çeşididir. Kaynağını İçtihadı Birleştirme Kararları ve bunlara uygun çıkarılan içtihatlardan almaktadır.

Muris muvazaası, tarafların mirasçılardan birini ya da birkaçını mirastan yoksun bırakmak amacıyla yaptıkları muvazaa türüdür. Taşınmazın  tamamının veya bir bölümünün devredilmesi suretiyle yapılabilir.

Muris muvazaası en çok karşılaşılan muvazaa tipidir. Taraflar, aslında bağış olan iradelerini ölünceye kadar bakma veya satış sözleşmesinin arkasına gizlemektedirler ve amaçları mirasçıların ileride dava açmasının önüne geçmektir. Genellikle ikinci (son) eşin etkisi/ baskısı nedeniyle, erkek çocuklarını kız çocuklarına  göre daha fazla  korumak ya da daha sıkı ilişki içinde bulunulan kişilere mal bırakmak amacıyla yapıldığı görülmektedir.

Muris muvazaasından bahsedilebilmesi için mutlaka tapuya kayıtlı bir taşınmaz olması gerekmektedir. Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlarda ve taşınırlarda  muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası açılamaz.

Saklı pay sahibi  olsun ya da olmasın miras hakkı çiğnenen  bütün mirasçılar muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası açabilirler. Bu kapsamda evlatlıkların, atanmış mirasçıların da dava açma hakkı bulunmaktadır. Mirası reddeden, miras hakkından  feragat eden ya da mirastan çıkartılanlar bu davayı açamaz.

MURİS MUVAZAASINDA DÖRT UNSUR VARDIR

Muris muvazaasında dört unsur vardır. Muvazaanın unsurları olan  asıl işlem , görünürdeki işlem ve üçüncü kişileri aldatma kastının yanı sıra  “mirasçılardan mal kaçırma kastı” da  aranmaktadır.

Görünürdeki işlem,  tarafların asıl niyet ve amaçlarına uymadığı için ; asıl işlem ise kanunda öngörülen şekil şartlarına uygun yapılmadığı için geçersizdir.

MURİS MUVAZAASINDA ZAMANAŞIMI YOKTUR

Muris muvazaasında zamanaşımı ya da hak düşürücü süre yoktur. Yani, mirasçılar mirasbırakanın ölümünden sonra istedikleri zaman dava açabilirler.

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Muris muvazaasına dayalı açılacak tapu iptali ve tescil davalarında yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Burada kesin yetki söz konusudur, yani taraflar aralarında sözleşme ile davanın başka yetkili bir mahkemede görülmesini kararlaştıramazlar. Görevli Mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

MİRASBIRAKANIN ASIL İRADE VE AMACININ DURAKSAMAYA YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ GEREKMEKTEDİR

Yargıtay, muris muvazaasında muvazaadan farklı olarak mirasçılardan mal kaçırma kastını da aramaktadır. Mirasbırakan, sağlığında tüm mirasçıları kapsar, hak dengesini gözeten bir paylaşım yapmışsa mal kaçırma kastının olduğu söylenemez, yani mirasçılar arasında makul ve hoşgörü sınırlarını aşmayan bir paylaştırma söz konusu ise muris muvazaasından bahsedilemez. Hakim , mirasçılar arasında bir denkleştirme olup olmadığına bilirkişi, keşif, tanık, ilgili kurumlardan belge , bilgi istemek yoluyla toplayacağı  bütün delilleri bir arada  değerlendirerek karar verecektir.

Mirasbırakanın gerçek iradesinin tespitinin önemi birçok Yargıtay kararında vurgulanmıştır. Fakat gizlenen gerçek iradenin tespiti genellikle zordur. Bu yüzden Yargıtay, kararlarında bazı ölçütler belirlemiştir. Bunlar ; mirasbırakanın yaşı ve sağlık durumu, olayların olağan akışı, karşı tarafın alım-ekonomik gücü,  mirasbırakanın satma ihtiyacının olup olmadığı , gerçek bedelle alış arasında fark, taraflar ile mirasbırakan arasındaki kişisel ilişkiler, toplumsal eğilimler ve yörenin gelenek, görenekleridir. Somut olaya göre bu ilkeler ışığında hakim, mirasbırakanın mirasçılardan mal kaçırma kastının olup olmadığını değerlendirecektir.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2010/235 E.,2010/1282 K.

“…Hemen belirtmek gerekir ki; bu tür uyuşmazlıkların sağlıklı, adil ve doğru bir çözüme ulaştırılabilmesi, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün diğer bir söyleyişle miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Bir iç sorun olan ve gizlenen gerçek irade ve amacın tespiti ve aydınlığa kavuşturulması genellikle zor olduğundan bu yöndeki delillerin eksiksiz toplanılması yanında birlikte ve doğru şekilde
değerlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Bunun içinde ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri, toplumsal eğilimleri, olayların olağan akışı, miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı, davalı yanın alış gücünün olup olmadığı, satış bedeli ile sözleşme tarihindeki gerçek değer arasındaki fark, taraflar ile miras bırakan arasındaki beşeri ilişki gibi olgulardan yararlanılmasında zorunluluk vardır...”

GERÇEK BEDELİ ÖDENMEK SURETİYLE YAPILAN SATIŞLAR MUVAZAALI DEĞİLDİR

Gayrimenkulün gerçek bedeli ödenmek suretiyle yapılan satışlarda muris muvazaası olduğu sonucuna varılamaz.  

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 10.07.2013 2013/1547 E., 11367 K

 “…öte yandan, miras bırakan ...in 36 parsel sayılı taşınmazdaki 1/2 payını 4.9.1965 tarihinde davalı oğlu ...'ya satış yoluyla temlikinin ise mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olmadığı, işlemin bedelli gerçek satış olduğu belirlenerek, davalı ... yönünden 1.4.1974 tarih 1/2 Sayılı İnançları Birleştirme Kararının uygulama yere bulunmadığı gözetilerek hakkındaki davanın reddine karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur. Tarafların bu yönlere ilişkin tüm temyiz itirazları yerinde değildir reddine…”

HİÇBİR BEDEL ÖDENMEMESİ SATIŞIN  MUVAZAALI OLDUĞUNU GÖSTERİR VE TAPUNUN İPTALİNİ GEREKTİRİR

Satış sözleşmesi, alıcının bir bedel ödemeyi üstlendiği ivazlı sözleşmelerdendir. Yargıtay, kararlarında bedelsiz yapılan satışların muvazaalı olduğu sonucuna varmıştır. Bedelin para olarak ödendiğine dair iddiaların  HMK. Madde 200  gereğince mutlaka yazılı delille ispatlanması gerekmektedir. Nitekim, Yargıtay yeni tarihli kararında bu hususu açık bir şekilde  dile getirmiştir.

Yargıtay 1. H.D. 2019/4938 E., 2020/619 K.

"... çekişmeli bağımsız bölümün devrine ilişkin resmi senette 26.000,00-TL satış bedeli gösterilmiş ,davalı taraf ise 425.000,00-TL'yi elden ....'a ödediğini savunmuştur. Ne  var ki,  bu savunmaya itibar edilmesi olanaksızdır. Zira 6100 Sayılı HMK 'nın 200. Maddesi uyarınca miktar itibariyle 425.000,00-TL'nin ödendiğinin yazılı delil ile ispatlanması  gerekmektedir. Öte yandan ,TMK 'nın 406. Maddesi uyarınca kendisine vasi tayin edilen kişinin hukuki ehliyeti yerinde ise de hiffetsizliği açıktır. Daha önce tanıştığı davalının, davacının bu durumundan yararlandığı kuşkusuzdur..."

Yargıtay 1. H.D. 09.02.2013 T. 2013/783 -2202 E/K.

"...taşınmazı satan kimsenin edindiği para ile kredi kartı borçlarını, varsa başka borçlarını ödememiş olması, temlikten kısa bir süre sonrası ihtiyaç kredisi alması ve ardından ölmesine rağmen terekeden para çıkmaması  hususları değerlendirildiğinde, temlikin bedelsiz , mirasçılardan mal kaçırma ve muvazaalı olduğu sonucuna varılmaktadır. Akitte gösterilen bedel ile saptanan gerçek bedel arasındaki aşırı oransızlık muvazaayı kanıtlayan diğer bir olgudur. Hal böyle olunca; davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru değildir..."

GAYRİMENKUL BEDELİNİN PARA OLMASI ŞART DEĞİLDİR, HİZMET VE EMEK DE BEDEL  OLARAK KARARLAŞTIRILABİLİR

Satış sözleşmesine konu gayrimenkulün bir semen karşılığında devredilebileceği kabul edilmişse de bu bedelin mutlaka para olması şart değildir. Hizmet ve emek de bedel olarak kararlaştırılabilir. Örnek olarak, kendisine bakan evlada, bakımını üstlenen eşe gayrimenkulün devredilmesi halinde satışın muvazaalı olduğu kabul edilmeyecektir.

Yargıtay 1. H.D. 2012/1099 E, 2012/4051 K.

“…Somut olaya gelince; murisin bekar olduğu, davalılar E.B. ve N.ın anne ve babası ile birlikte aynı binada altlı üstlü oturduğu, dosya arasına sunulan rapor içeriklerine göre kanser hastası olduğu, ölümüne kadar murisle davalılar E.B. ve N..ile onun anne ve babasının ilgilendikleri anlaşılmaktadır. Esasen  aynı apartmanda oturan ve tanık olarak dinlenen T. C.. ile İ.A.ile tarafların akrabaları olan Ş.D.09.12.2010 tarihli celsede davalıların savunmalarını teyit eder nitelikte beyanda bulundukları dosya kapsamı ile sabittir.Hemen belirtilmelidir ki, satışa konu edilen bir malın devrinin belirli bir semen karşılığında olacağı kuşkusuzdur. Semenin bir başka ifade ile malın bedelinin ise mutlaka para olması şart olmayıp belirli bir hizmet veya bir emekte olabileceği kabul edilmelidir. ..”

Yargıtay, bir kararında da kendisine yıllarca bakan eşe minnet duygusu ile yapılan temlikin muvazaalı olarak değerlendirilmeyeceğini belirtmiştir.

Yargıtay 1.HD. 2013/4753 E. -2013/8026

“…Yukarıda değinilen somut olgular, açıklanan ilkeler çerçevesinde değerlendirildiğinde miras bırakanın gerçek irade ve amacının diğer mirasçılardan mal kaçırma olmadığı, kendisine yıllarca bakan eşine minnet duygusu ile temlikin gerçekleştirildiği, satış işleminin muvazaalı olarak gerçekleştirilmediği kabul edilmek suretiyle muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil isteğinin kabul edilmemesinde bir isabetsizlik yoktur…”

GAYRİMENKULÜ DEVRALAN KİŞİNİN ALIM GÜCÜ ARAŞTIRILMALIDIR

Gayrimenkulü devralan kişinin alım gücü, mirastan mal kaçırma kastının olup olmadığının  tespitinde önemli bir ölçüttür.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 16.12.2014 T. 2014/15425 -19648 E/K.

"....bu olgulara göre , mirasbırakanın , alım gücü olmayan davalı eşine taşınmazları devretmesi için bir nedeninin olmadığı, işbu devrin diğer mirasçılardan mal kaçırmak için yapıldığının benimsenmesinde bir sakınca yoktur..."

GAYRİMENKULÜN GERÇEK BEDELİ İLE AKİTTE GÖSTERİLEN BEDEL ARASINDAKİ AŞIRI ORANSIZLIK SATIŞIN MUVAZAALI OLDUĞUNU GÖSTERİR

Gayrimenkulün gerçek bedeli tespit edilerek sözleşmede gösterilen bedel ile arasında fahiş fark olup olmadığı araştırılmalıdır. Aşırı oransızlık olması satışın muvazaalı olduğunu gösterir.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2013/783 E. , 2013/2202 K.

“…Somut olaya yukarıdaki ilkeler uyarınca bakıldığında, taşınmazın çıplak mülkiyetinin satın alınması hayatın olağan akışına uygun düşmediği gibi, taşınmazı satan kimsenin edindiği para ile kredi kartı borçlarını, varsa başka borçlarını ödememiş olması, temlikten kısa bir süre sonrası ihtiyaç kredisi alması ve ardından ölmesine rağmen terekeden para çıkmaması hususları değerlendirildiğinde, temlikin bedelsiz, mirasçılardan mal kaçırma ve muvazaalı olduğu sonucuna varılmaktadır. Akitte gösterilen bedel ile saptanan gerçek bedel arasındaki aşırı oransızlık muvazaayı kanıtlayan diğer bir olgudur…”

BÜTÜN DELİLLER EKSİKSİZ,  BİRLİKTE VE DOĞRU BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMELİDİR

Muris muvazaasında, tarafların gerçek iradesinin tespiti zor ve önemlidir. Bu yüzden, davacı davasını her türlü delille ispatlayabilecektir. Bütün delillerin eksiksiz, birlikte ve doğru değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yargıtay 1. HD.2010/235 E., 2010/1282 K.

“…Bir iç sorun olan ve gizlenen gerçek irade ve amacın tespiti ve aydınlığa kavuşturulması genellikle zor olduğundan bu yöndeki delillerin eksiksiz toplanılması yanında birlikte ve doğru şekilde
değerlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Bunun içinde ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri, toplumsal eğilimleri, olayların olağan akışı, miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı, davalı yanın alış gücünün olup olmadığı, satış bedeli ile sözleşme tarihindeki" gerçek değer arasındaki fark, taraflar ile miras bırakan arasındaki beşeri ilişki gibi olgulardan yararlanılmasında zorunluluk vardır...”

 

SONUÇ  :

Toplumumuzda, bir takım sosyolojik ve psikolojik etkenlerle mirasçılardan mal kaçırıldığına sıkça rastlanmaktadır. Bütün bu etkenler ve özellikle  erkek çocuklarının kız çocuklarına göre daha çok korunmak istenmesi neticesinde hukukumuza kazandırılan muris muvazaası,  kaynağını  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 01.04.1974 tarihli 1/2 sayılı Kararı’ndan ve buna uygun çıkartılan içtihatlardan almaktadır. Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası hakkında genel bir değerlendirme yapılmış olup bazı özellikli durumlar incelenmiştir.

                                                                                                                                                       Av.Dilek YÜKSEL

 

Kaynakça   : Süleyman SAPANOĞLU/ Tapu İptali Ve Tescil Davaları


690 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

ÜNAL KAYA - DÜNYA KIRŞEHİRLİLER DERNEK BAŞKANI
ÜNAL KAYA
Gazeteci Yazar
Tv Program Yapımcısı
Dünya Kırşehirliler Dernek Başkanı
ÖZGEÇMİŞİ KİMDİR ?
  https://www.facebook.com/kirsehirlilerdernegi  https://www.twitter.com/kirsehirdernegi https://www.instagram.com/kirsehirlilerdernegi  https://www.youtube.com/bozkırınsesi https://api.whatsapp.com/send?phone=+905549585399

 
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar27.356027.4657
Euro28.788128.9035
Hava Durumu
Saat

FACEBOOK'ta BİZ
KIRŞEHİR İDARİ YAPISI

Ak Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan


NECMETTİN ERKAN 
KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ
AK PARTİ
 Halkla İlişkiler Binası  
Kat Nolu Banko Oda: 

TEL: 
FAX: 


 

 Kırşehir Milletvekili Dr. Metin İlhan ?

 

DR. METİN İLHAN
KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ
CHP
 Halkla İlişkiler Binası. 
Kat 3 Nolu Banko Oda: 

TEL: 
FAX: Kırşehir Valisi Hüdayar Mete BUHARA

Hüdayar Mete BUHARA
Kırşehir Valisi

Tel : 0386 213 11 25  
Fax: 0386 213 33 97


Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu

Selahattin EKİCİOĞLU
Kırşehir Belediye Başkanı

Tel : 0386 213 10 23 
Fax: 0386 213 44 87
 

 

 

YURT DIŞINDAKİ DERNEKLERİMİZ
 • ABD Kırşehirliler Derneği
  ALMANYA Kırşehirliler
  AVUSTURYA Kırşehirliler
  AVUSTURALYA Kırşehirliler
  BELÇİKA Kırşehirliler
  DANİMARKA Kırşehirliler
  FRANSA Kırşehirliler
  HOLLANDA Kırşehirliler
  İSVEÇ Kırşehirliler
  İSVİÇRE Kırşehirliler
  İTALYA Kırşehirliler
  İSPANYA Kırşehirliler
  NORVEÇ Kırşehirliler
 Kırşehir

Konaklama Mekanları

Kırşehir 

Kaplıcalarımız

 Kırşehir

Gezi Alanları

 Kırşehir

Onix Kırşehir

 

Kaman Cevizi

KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • ADANA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ADIYAMAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AFYONKARAHİSAR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AĞRI KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AMASYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ANKARA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ANTALYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ARTVİN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AYDIN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BALIKESİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BİLECİK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BİNGÖL KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BİTLİS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BOLU KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BURDUR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BURSA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ÇANAKKALE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ÇANKIRI KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ÇORUM KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  DENİZLİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • DİYARBAKIR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • Temsilcimiz
 • Ramazan Doğan 
 • 0542 584 40 06
 • EDİRNE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • ELAZIĞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ERZİNCAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ERZURUM KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ESKİŞEHİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  GAZİANTEP KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  GİRESUN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  GÜMÜŞHANE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  HAKKARİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  HATAY KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ISPARTA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MERSİN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 •  
 • Mersin Kırşehirliler Derneği

 •  
  İSTANBUL KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ

 • İZMİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KARS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KASTAMONU KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KAYSERİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KIRKLARELİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KIRŞEHİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KOCAELİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 •  
 • Gebze Kırşehirliler Derneği
  Tel :
   
  KONYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KÜTAHYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MALATYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MANİSA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KAHRAMANMARAŞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MARDİN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MUĞLA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  MUŞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  NEVŞEHİR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  NİĞDE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ORDU KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  RİZE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SAKARYA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SAMSUN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SİİRT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SİNOP KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  SİVAS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TEKİRDAĞ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TOKAT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TRABZON KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  TUNCELİ KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ŞANLIURFA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  UŞAK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  VAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  YOZGAT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ZONGULDAK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  AKSARAY KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BAYBURT KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KARAMAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KIRIKKALE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BATMAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ŞIRNAK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  BARTIN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  ARDAHAN KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  IĞDIR KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  YALOVA KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 •  
 • Yalova Kırşehirliler derneği
  Tel:
   
  KARABÜK KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  KİLİS KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  OSMANİYE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
  DÜZCE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ
 • DÜZCE KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİ

Videolarımız
 Kırşehir
Takvim